Мостове към консенсуса

Проф. д-р Минка Златева завършва журналистика в Софийския университет, след което работи като репортер и редактор в централния печат.

Dr. rer. pol. е на Лайпцигския университет. От 1977 е преподавател във Факултета по журналистика на Софийския университет “Св. Кл.О хридски”, заместник-декан на факултета (1983-1985), ръководител на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността “ (2003-2007).Член е на Борда на директорите на световната мрежа ОРБИКОМ ( 2006-2008). Има 12 лекционни курса  по дисциплини в областта на журналистиката, пъблик рилейшънс и медийната педагогика.

Специализирала е в Санкт  Петербург, Майнц и   БиБиСи – Лондон. Автор е на три  монографии, на над 120  студии и статии в научни  издания  у нас, в Западна и Източна Европа , в САЩ  и   Китай,както и на многобройни международни научни проекти. Съставител и съсъставител  е на 19 научни сборника по проблеми  на  публичната  комуникация.

Наскоро излезе от печат нейната най-новата книга „Мостове към консенсуса”.

В монографията „ Мостове към консенсуса.Пъблик рилейшънс, журналистика и медии : проблемни области и конфликтни зони”  темата за взаимоотношенията между пъблик рилейшънс (PR)  и журналистиката е анализирана за първи път  в българската литература   по комуникация в теоретичен план.Натрупаният досега опит в теоретичните и емпиричните изследвания по темата в Западна и Източна Европа, както и в САЩ и Русия  е обобщен и критично осмислен.Представени са основните модели на тези сложни и динамични взаимоотношения , които през XXI век се разгръщат в условията на мрежовото общество и „икономиката на вниманието” ,на повишени изисквания  към етиката и корпоративната социална отговорност.

Различията във функциите на PR, журналистиката и медиите обуславят проблемните области и конфликтните зони помежду им,от които са разгледани информацията, икономиката и политиката.Тези различия предопределят и начина, по който журналистите и PR специалистите  конструират социалната реалност  и отразяват социалното време  в продуктите на своята дейност.

Предложени са оригинални идеи за спецификата на това конструиране чрез метода „ open windows” ,за ролята на PR  във  формирането на общественото мнение  и пътищата на PR специалистите  към консенсуса, за темпоралните  особености на времето в и на пъблик рилейшънс. Осъществен е компаративен анализ  на времето в PR с „медийното време” в нормална и кризисна  ситуация в контекста на социалното време.

С помощта на теоретични постановки са интерпретирани конкретни  случаи

( case studies)  от българската и световната практика.

Монографията на Минка Златева е насочена към изследователите и практиците в сферата на публичната комуникация, както и към студенти по пъблик рилейшънс,  журналистика и медии, а предговорът е от Минчо Драганов.

  Статии етикети: , , , , , , , ,   | постоянна връзка, Връзките към материала са забранени, но можете да коментирате.


Коментирай

С вашия email никога няма да бъде злоупотребено. * задължително поле

*
*

Можете да използвате следните HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Spam protection by WP Captcha-Free